Undervisningsmiljøvurdering 2022

Nedenfor følger en kort beskrivelse af undersøgelsesdesignet efterfulgt af en sammenskrivning på de data, undersøgelsen har indsamlet og datapunkter til opfølgning.  Vi afslutter med en sammenfatning på handlingsplaner og planer for opfølgning. 

 

Undersøgelsesdesign

Vi har anvendt en kvantitativ metode. Dvs. vi har stillet et antal spørgsmål indenfor de tre områder, der er nævnt i indledningen. Svarmuligheder på alle spørgsmål er stillet sådan, at respondenten skal svare på en skala fra 1-5, hvor 1 definerer det mest negative og 5 det mest positive. Ved hvert spørgsmål er skalaen blevet defineret fx med “Utilfreds – Helt tilfreds”. 

For at forstå den kontekst den enkelte elev besvarer spørgsmål i, har vi indledningsvist spurgt, om eleven grundlæggede var en glad person, om eleven var glad for at være på Den Skandinaviske Designhøjskole og elevens engagement og bidrag – både i det fag-faglige og det sociale. De data, de indledende spørgmål giver, danner udgangspunkt for den kontekst de øvrige svar skal læses og forstås i. 

Vores population var 80 elever, som alle havde deltaget i hele kursusforløbet (22 uger). 25 elever havde også været på højskolen i E21. Dvs. omkring 30% af besvarelse bygger på et højskoleophold på 42 uger. Vi mener, at det ikke har været nødvendigt i undersøgelsesdesignet at adskille data fra elever på et 22 ugers kursus og elever fra et 44 ugers kursus, da der i de indledende spørgsmål ikke var udslag i svarene, der indikerede, at den kontekst, spørgsmålene blev besvaret i, var forskellige i de to grupper. 

 

Undersøgelsens validitet og reliabilitet

Svarprocenten skal være > 75% 

Svarprocenten på samtlige spørgsmål var i F22 var: 73

Vi kan konkludere, at undersøgelsen er repræsentativ. 

Skalaen

Skalaen er 1-5. 5 repræsenterer det mest positive og 1 det mest negative.

 • Alt over 3 i gennemsnit er som udgangspunkt OK.
 • Alt mellem 2-3 i gennemsnit skal følges op 
 • Alt mellem 1-2 skal undersøges, plan for forbedring skal udarbejdes, og der skal følges op ved næste evaluering.

Indsamlet data

Data indsamlet via de indledende spørgsmål:

 • 90,4% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet: Er du grundlæggende en glad og tilfredsperson. 
 • 95,9% svarer 4 eller  5  (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet, om de er glade for at være elev på DSDH
 • 82,2 % svarer 4 eller 5  (hvor 5 er særdeles aktiv og engageret) på spørgsmålet, om de er aktive og engagerede i det sociale liv på DSDH
 • 93,1% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsfreds) på spørgsmålet om. Hvor høj grad de bidrager til egen læring på linjefaget, visionsdage og valgfagene. 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at eleverne er glade for at være på DSDH, og de engagerer sig i det sociale og det fag-faglige. 

 

Data indsamlet vedr. det fysiske undervisningsmiljø. Ved lille spredning er svarprocenterne lagt sammen. Ved stor spredning er svarprocenterne angivet mere deltaljeret.

 • 23,3% svarer 3, 34,2% svarer 4 og 35,6% svarer 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet, om højskolens fællesarealer. 
 • 89% svarer enten 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet, om de er tilfredse med højskolens udearealer.
 • 77,7% svarer enten 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet, om de er tilfredse med deres værelse. 
 • 32,9% svarer 3, 31,5% svarer 4 og 15,1% svarer 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om, hvor tilfredse de er med skolens toiletter.
 • 89,1 svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om, om de er tilfredse med undervisninglokaler på DSDH. 
 • 26% svarer 3, 35,6% svarer 4 og 31,5% svarer 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om lokalernes temperatur (kulde/varme)
 • 86,3% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om lokalernes tilstrækkelig belysning
 • 24,7% svarer 3, 32,9% svarer 4 og 17,9% svarer 5 på (1 er helt utilfreds – 5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om, de oplever generende støjkilder på DSDH.

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at vores elever generelt er meget tilfredse med det fysisk undervisningsmiljø på DSDH. Ved undersøgelsen i foråret 2018 oplevede eleverne i højere grad generende støjkilder. I efteråret 2021 renoverende eleverne på Møbel, Rum og Produktdesign fællerummet/festlokalet, hvilket har haft en positiv effekt på, hvordan eleverne oplever generende støjkilder. Hvad angår reduktion af generende støj, er vi desuden meget opmærksomme på, at skolens regel om ro efter kl. 23.00 på dage, hvor der efterfølgende er undervisning, respekteres af alle. Ved udfordringer bliver det drøftet på fællesmøder, og eleverne bidrager til, hvordan vi sammen kan reducere generende støjkilder.

 

Data indsamlet vedr. det psykiske undervisningsmiljø. Ved lille spredning er nogle af svarprocenterne lagt sammen. Ved stor spredning er de angivet for hver af de fem svarmuligheder.

 • 26 svarer 3, 43,8% svarer 4 og 20,5% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om, de oplever, at de er en vigtig del, af det der foregår på DSDH. 
 • 30,1% svarer 1, 26% svarer 2, 21,9 svarer 3, 19,2% svarer 4 og 2,7% svarer 5 på spørgsmålet om, de oplever, at de er udenfor fællesskabet på DSDH. (Her skal skalaen læses modsat de øvrige spørgsmål – dvs. 1 = eleven føler sig ikke udenfor fællesskab – 5 = eleven føler sig i meget høj grad udenfor fælleskabet. 
 • 69,9% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de oplever, der bliver lyttet, når de siger noget.
 • 98,7% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de lytter, når andre siger noget. 
 • 76,7% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres forhold til underviserne på DSDH
 • 87,7% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres forhold til de andre højskoleelever på DSDH
 • 26% svarer 3, 28,2% svarer 4, 37% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres forhold til det øvrige personale på DSDH
 • 68,5% svarer 5 og 24,7% svar 4 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de oplever, de lærer noget på DSDH.
 • 93,5% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de oplever, de udvikler sig socialt på DSDH.
 • 95,9% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om de oplever, at de kan bruge, det de lærer på DSDH.

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at vores psykiske undervisningsmiljø på DSDH er meget tilfredsstillende. Vi skal fortsat have opmærksomhed på, hvordan vi fastholder den høje tilfredshed med det psykiske undervisningsmiljø. Fx er HPU et mål for samtlige undervisere på DSDH. Drøftelse af hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i undervisning er et fast punkt på dagsorden på lærermøderne. 

Særligt skal vi være opmærksomme på, hvordan vi sikrer, at vores elever oplever, at de er en vigtig del af det, der foregår på DSDH. Majoritet af vores elever oplever, at de er en vigtigt del af det, der foregår på DSDH. 21,9% (34.8% ved sidste evaluering) af svarene placeres sig på 3. Vi kan konkludere i sammenligningen, at færre elever på DSDH føler sig udenfor fællesskabet, men vi skal fortsat være særligt opmærksomme på den gruppe. Her har underviserne på de fire linjer en særlig forpligtigelse i forhold til eleverne på linjen, da underviserne er dem, der kender eleverne bedst og tilbringer mest tid sammen med eleverne. Målet er, at ingen elev på DSDH, må være i tvivl om, at vedkommende er en del af en fællesskab og bliver set dagligt. 

 

Data indsamlede vedr. det æstetiske undervisningsmiljø. Ved lille spredning er nogle af svarprocenterne lagt sammen. Ved stor spredning er de angivet for hver af de fem svarmuligheder.

 • 97,3%  svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres overordnet indtryk af DSDH
 • 87,7% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om, hvordan de oplever lokalerne på skolen. 
 • 15,1% svarer 3, 38,4% svarer 4 og 35,6% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, hvad de synes om møblerne på DSDH.
 • 21,9% svarer 3, 37% svarer 4 og 37% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, hvad de synes om indretningen på skolen. 
 • 20,5% svarer 3, 32,9% svarer 4 og 32,9% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, hvad de synes om udsmykningen på skolen. 
 • 80,9% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, i hvilken grad de oplever, at skolen og omgivelserne har en positiv effekt på dem. 
 • 94,5% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de er glade for, at de valgte DSDH.
 • 91,8 svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de vil anbefale skolen til andre. 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at vores elever syn på og opfattelse af det æstetiske miljø på DSDH er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

På spørgsmålene om indretning og møblerne er der nogen spredning, hvilket er helt naturligt og forventeligt, da vi jo på alle vores linjer har fokus på, at vores elever ser og forholder sig til det nærmiljø, de færdes i og er en del af.

Udsmykning og indretning er to områder, vi sammen med eleverne vil arbejde med på DSDH de kommende tre år.

 

Sammenfatning

Vi kan på baggrund af de stillede spørgsmål i undervisningsmiljøvurderingen konkludere, at vi indenfor det fysiske, det psykiske og det æstetiske har et meget velfungerende undervisningsmiljø.

Udsmykning og indretning er to områder, vi sammen med eleverne vil arbejde med på DSDH de kommende tre år.

Vi skal fortsat arbejde på, at den enkelte elev eksplicit oplever, at han/hun ses og bidrager i og uden for undervisning.