Vedtægter DSDH fond / Rejselegat

Den Skandinaviske Designhøjskoles fond til støtte af elever

 

§ 1 

Formål

 

Stk. 1

Fonden har til formål at støtte potentielle elevers ophold på Den Skandinaviske Designhøjskole

 

Stk. 2

Støtten til eleverne kan udbetales som en del af elevbetalingen for et kortere eller længere ophold på Den Skandinaviske Designhøjskole

 

§2 

Ledelse

 

Stk. 1

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af den til enhver tid siddende forstander og formand for bestyrelsen for Den Skandinaviske Designhøjskole, samt en medarbejderrepræsentant, valgt for et kalenderår ad gangen. 

Bestyrelsens formand er automatisk formand for fondens bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. 

 

§3

Regnskab og økonomi

 

Stk. 1

Fondens midler indkommer ved skolekredsens frivillige bidrag til fonden. Størrelsen af sådanne bidrag fastsættes på den årlige generalforsamling for Den Skandinaviske Designhøjskoles skolekreds. 

Derudover er fonden åben over for donationer o.a. indtægter

 

Stk. 2

Fonden kan ikke optage lån.

 

Stk. 3

Fondens regnskab varetages af forretningsføreren for Den Skandinaviske Designhøjskole. 

 

Stk. 4

Der aflægges regnskab for fonden i forbindelse med den årlige generalforsamling i Den Skandinaviske Designhøjskoles skolekreds.

 

§4

Vedtægtsændringer og opløsning

 

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan alene foretages på skolekredsen bag Den Skandinaviske Designhøjskoles generalforsamlinger.

 

Stk. 2 

Fondens bestyrelse kan indstille til skolekredsen, at fonden skal opløses.

 

Stk. 3

I tilfælde af fondens opløsning, overdrages fondens midler til Den Skandinaviske Designhøjskole. 

 

Således vedtaget af skolekredsen bag Den Skandinaviske Designhøjskole, på generalforsamlingen d. 11. maj 2004