Undervisningsmiljøevaluering

 

 

Undervisningsmiljøvurdering 2018 – Den Skandinaviske Designhøjskole

Nedenfor følger en kort beskrivelse af undersøgelsesdesignet efterfulgt af en sammenskrivning på de data, undersøgelsen har indsamlet og datapunkter til opfølgning.  Vi afslutter med en sammenfatning på handlingsplaner og planer for opfølgning. 

 

Undersøgelsesdesign

Vi har anvendt en kvantitativ metode. Dvs. vi har stillet et antal spørgsmål indenfor de tre områder, der er nævnt i indledningen. Svarmuligheder på alle spørgsmål er stillet sådan, at respondenten skal svare på en skal fra 1-5, hvor 1 definerer det mest negative og 5 det mest positive. Ved hvert spørgsmål er skalaen blevet defineret fx med “Utilfreds – Helt tilfreds”. 

For at forstå den kontekst den enkelte elev besvarer spørgsmål i, har vi indledningsvist spurgt, om eleven grundlæggede var en glad person, om eleven var glad for at være på Den Skandinaviske Designhøjskole og  elevens engagement og bidrag – både i det fag-faglige og det sociale. De data, de indledende spørgmål giver, danner udgangspunkt for den kontekst de øvrige svar skal læses og forstås i. 

Vores population var 79 elever, som alle havde deltaget i hele kursusforløbet (24 uger). 24 elever havde også været på højskole i E17. Dvs. cirka 30% af besvarelse bygger på et højskoleophold på 44 uger. Vi mener, at det ikke har været nødvendigt i undersøgelsesdesignet at adskille data fra elever på et 24 ugers kursus og elever fra et 44 ugers kursus, da der i de indledende spørgsmål ikke var udslag i svarene, der indikerede, at den kontekst, spørgsmålene blev besvaret i, var forskellige i de to grupper. 

 

Undersøgelsens validitet og reliabilitet

Svarprocenten skal være > 75% 

Svarprocenten på samtlige spørgsmål var i F18 var: 87% 

Vi kan konkludere, at undersøgelsen er repræsentativ. 

Skalaen

Skalaen er 1-5. 5 repræsenterer det mest positive og 1 det mest negative.

 • Alt over 3 i gennemsnit er som udgangspunkt OK.
 • Alt mellem 2-3 i gennemsnit skal følges op 
 • Alt mellem 1-2 skal undersøges, plan for forbedring skal udarbejde, og der skal følges op ved næste evaluering.

På et enkelt spørsmål må vi forholde os til reliabilteten. Vi spørger: I hvilken grad oplever du, at du er udenfor fælleskabet på DSDH?

Svarmulighederne er fra 1: Utilfredsstillende til  5: Helt tilfredstillende.

Grafen over svar ser ud som nedenstående 

Spredningen i svarene indikerer, at respondenterne har haft vanskeligt ved at besvare spørgsmålet med den givne svarramme. Vi gentager derfor spørgsmålet i evaluering i E18 og F19 med samme spørgsmål, men en anden svar-ramme, som er mere præcis og lettere at afkode.

 

Indsamlede data

Data indsamlet via de indledende spørgsmål:

 • 92,8% svarer 4 eller  5  (5 er “helt tilfredse” på spørgsmålet,  om de er glade for at være elev på DSDH
 • 68,2 % svarer 4 eller 5  (hvor 5 er særdeles aktiv og engageret) på spørgsmålet, om de er aktive og engagerede i det sociale liv på DSDH
 • 89,9 % svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsfreds) på spørgsmålet om. Hvor høj grad de bidrager til egen læring på linjefaget, visionsdage og valgfagene. 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at eleverne er glade for at være på DSDH, og de engagerer sig på i det sociale og det fag-faglige. 

 

Data indsamlet vedr. det fysiske undervisningsmiljø. Ved lille spredning er svarprocenterne lagt sammen. Ved stor spredning er svarprocenterne angivet mere deltaljeret.

 • 36,2% svarer 3, 33,3% svarer 4 og 20,3% svarer 5  (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet, om højskolens fællesarealer. 
 • 78,2% svarer enten 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet, om de er tilfredse med højskolens udearealer.
 • 73,9% svarer enten 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet, om de er tilfredse med deres værelse. 
 • 26,1% svarer 3, 39,1% svarer 4 og 24,6% svarer 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om, hvor tilfredse de er med skolens toiletter.
 • 97,1 svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om, om de er tilfredse med undervisninglokaler på DSDH. 
 • 27,5% svarer 3, 34,8% svarer 4 og 17,4% svarer 5 (5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om lokalernes temperatur (kulde/varme)
 • 11,6% svarer 1, 23,2% svarer 2, 31,9 % svarer 3, 24,6% svarer 4 og 8,7% svarer 5 på (1 er helt utilfreds – 5 er helt tilfreds) på spørgsmålet om, de oplever generende støjkilder på DSDH.

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at vores elever generelt er meget tilfredse med det fysisk undervisningsmiljø på DSDH. Undtagen er dog deres oplevelse af generende støj. Den oplevede generende støj skyldes placering af elevværelser tæt på elevernes opholds- og festlokale. For af afhjælpe generende støjkilder og forbedre DSDHs fællesarealer, har vi nedsat en gruppe, der skal indrette elevernes opholds- og festlokale (som udgør det primære fællesareal) mere hensigtsmæssigt. Dels i forhold til støj og de tilstødende elevværelse, dels i forhold til elevernes ønsker i forhold til funktion og æstetik for opholds- og festlokaler.

Hvad angår reduktion af generende støj, er vi desuden meget opmærksomme på, at skoles regel om ro efter kl. 23.00 på dage, hvor der efterfølgende er undervisnings respekteres af alle. 

 

Data indsamlet vedr. det psykisle undervisningsmiljø. Ved lille spredning er nogle af svarprocenterne lagt sammen. Ved stor spredning er de angivet for hver af de fem svarmuligheder.

 • 34,8% svarer 3, 36,2% svarer 4 og 15,9% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om, de oplever, at de er en vigtig del af det, der foregår på DSDH. 
 • 76,8% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de oplever, der bliver lyttet, når de siger noget.
 • 89,8% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de lytter, når andre siger noget. 
 • 65,2% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres forhold til underviserne på DSDH
 • 79,7% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres forhold til de andre højskoleelever på DSDH
 • 76,8% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres forhold til det øvrige personale på DSDH
 • 63,8% svarer 5 og 31,9% svar 4 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om de oplever, de lærer noget på DSDH.
 • 76,8% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om de oplever, de udvikler sig sociale på DSDH.
 • 91,3% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om de oplever, at de kan bruge det de lærer på DSDH.

 På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at vores psykiske undervisningsmiljø på DSDH er meget tilfredsstillende. Vi skal fortsat have opmærksomhed på, hvordan vi fastholder den høje tilfredshed med det psykiske undervisningsmiljø. Fx er HPU et mål for samtlige undervisere på DSDH. Drøftelse af det psykiske undervisningsmiljø er et fast punkt på det månedlige lærermøde. 

Særligt skal vi være opmærksomme på, hvordan vi sikrer, at vores elever oplever, at de er en vigtig del, af det, der foregår på DSDH. Majoritet af vores elever oplever, at de er en vigtigt del af det, der foregår på DSDH. 34.8% af svarene placeres sig på 3. Det er den gruppe, vi skal være særligt opmærksomme på. Her har underviserne på de fire linjer en særlig forpligtigelse i forhold til eleverne på linjen, da underviserne er dem, der kender eleverne bedst og tilbringer mest tid med eleverne. 

 

Data indsamlede vedr. det æstetiske undervisningsmiljø. Ved lille spredning er nogle af svarprocenterne lagt sammen. Ved stor spredning er de angivet for hver af de fem svarmuligheder.

 • 92,7%  svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om deres overordnet indtryk af DSDH
 • 85,5% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet om, hvordan de oplever lokalerne på skolen. 
 • 31,9% svarer 3, 37,7% svarer 4 og 26,1% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, hvad de synes, om møblerne på DSDH.
 • 24,6% svarer 3, 49,3% svarer 4 og 21,7% svarer 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, hvad de synes om indretningen på skolen. 
 • 75,3% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet på spørgsmålet, hvad de synes om udsmykningen på skolen. 
 • 78,2% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, i hvilken grad de oplever, at skolen og omgivelserne har en positiv effekt på dem. 
 • 91,3% svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de er glade for, at de valgte DSDH.
 • 92,8 svarer 4 eller 5 (5 er helt tilfredsstillende) på spørgsmålet, om de vil anbefale skolen til andre. 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at vores elever til syn og opfattelse af de æstetiske miljø på DSDH er tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende.

På spørgsmålene om indretning og møblerne er der nogen spredning, hvilket er helt naturligt og forventeligt, da vi jo på alle vores linjer har fokus på, at vores elever ser og forholder sig til det nærmiljø, det færdes og er en del af.

Vi har nedsat et udvalg, som arbejder med indretning af og møbler i elevernes væsentligste fællesrum. I det udvalg inviterer vi elever fra det aktuelle elevhold med.

 

Sammenfatning

Vi kan på baggrund af de stillede spørgsmål i undervisningsmiljøvurderingen  konkludere, at vi indenfor det fysiske, det psykiske og det æstetiske har et meget velfungerende undervisningsmiljø.

Der er nedsat en gruppe, der skal arbejde med indretningen af de væsentligste fællesarealer – fest- og opholdslokalet. I forbindelse med det arbejde tænkes reduktion af støj ind. Desuden har vi særlig fokus på støj og generende støj generelt. 

Vi skal fortsat især på de fire linje arbejde for, at den enkelte elev eksplicit oplever, at han/hun ses og bidrager.